Ομιλία στην Ημερίδα “Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού”

Ομιλία στην Ημερίδα “Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού”

Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών για τη σημαντική και χρήσιμη πρωτοβουλία που ανέλαβε να διοργανώσει αυτή την Ημερίδα.
Ημερίδα στα πλαίσια του εορτασμού των 170 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και τη συμπλήρωση 120 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συντελεστές της εκδήλωσης για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου απηύθυναν να παραστώ και να καταθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την επιστήμη και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
Η ανταπόκριση μου στην πρόσκλησή σας υποδηλώνει και εμπεριέχει και την ευγνωμοσύνη μου για αυτά που μου προσέφερε η Σχολή κατά τα χρόνια φοίτησής μου σε αυτή και στη μετέπειτα διαδρομή της ζωής μου.
 
Κυρίες και κύριοι,
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές μελέτες κατατείνουν στη διαπίστωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Του ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο ίσως συντελεστή προώθησης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Του πιο πολύτιμου πόρου στη νέα οικονομία και κοινωνία της γνώσης η οποία διαμορφώνεται.
Έχει αποδειχθεί ότι οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι κοινωνικές, υπό την προϋπόθεση της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, έχουν καλές αποδοτικότητες.
Ορθώς συνεπώς οι κυβερνήσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ποσότητα και την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Βασική προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, και η σύνδεση της εκπαίδευσης και του περιεχομένου σπουδών με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας.
 
Κυρίες και κύριοι,
Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες και δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτών των στόχων.
 
Πιο συγκεκριμένα:
Παρέχονται υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής καλύπτει, διαχρονικά, τις επιστημονικές, αλλά και τις επαγγελματικές, ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας.
Βασική επιδίωξη της Σχολής, μέσα από την προσαρμογή των γνωστικών αντικειμένων και των ερευνητικών επιδιώξεων, είναι:
  • Η ενίσχυση της επιστημονικής μεθόδου σκέψης και ανάλυσης.
  • Η παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης.
  • Η διαχείριση της γνώσης, σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας της, από τη δημιουργία τής μέσα από την επιστημονική έρευνα, τη μετάδοσή της μέσω της παιδείας, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτόμες δράσεις.
  • Η παροχή ευρύτερου, αλλά και σε μεγαλύτερο βάθος, πλαισίου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
  • Η σύνδεση σπουδών και πράξης, επαγγελματικής ή ερευνητικής.
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται και στους 4 κύκλους σπουδών που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο προπτυχιακός φοιτητής της Σχολής.
Επιτυγχάνονται όμως και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η Σχολή συντονίζει επιτυχημένα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ στους κόλπους της εκπονείται και ολοκληρώνεται πλήθος διδακτορικών διατριβών.
Θα μου επιτρέψετε, και ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετέχει και συνδιοργανώνει το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – AthensMBA» με τη Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών να αναφερθώ ειδικά σε αυτό.
Ο μηχανολόγος μηχανικός εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε θέματα οικονομικά και διοικητικά των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζεται και πρέπει να αποκτά τις ειδικές γνώσεις των τομέων αυτών.
Αποστολή και στόχοι του προγράμματος σπουδών, ενός πραγματικά σύγχρονου προγράμματος σπουδών, είναι:
  • Να εξειδικεύσει πτυχιούχους (οικονομικών και θετικών επιστημών) σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
  • Να δημιουργήσει ικανά διοικητικά στελέχη που θα καλύπτουν τις ανάγκες και θα προωθούν την ανάπτυξη των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.
  • Να προάγει τη γνώση στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
  • Να παρέχει το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων.
Η επιτυχία του προγράμματος αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι απόφοιτοί του απορροφήθηκαν από την αγορά εργασίας σε 4 μήνες ή νωρίτερα.
 
Πέρα όμως από τις εκπαιδευτικές λειτουργίες, σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Σχολής επικεντρώνεται στην έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό της αντικείμενο.
Η πληθώρα δημοσιεύσεων του προσωπικού της σε διεθνούς φήμης και αναγνώρισης επιστημονικά περιοδικά και η συμμετοχή εργαστηρίων σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συνηγορεί και συγκλίνει σε αυτή τη διαπίστωση.
 
Παρέχεται άριστη σύνδεση των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας
Οι απόφοιτοι της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ αποκτούν γνώσεις που τους εξασφαλίζουν πολύ καλές προοπτικές σταδιοδρομίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Σύμφωνα με έρευνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) ο χρόνος αναμονής για εύρεση εργασίας των αποφοίτων της Σχολής ανέρχεται περίπου στους 3,3 μήνες.
Σε συναφή έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχμής την τριετία 2005-2007, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν και επιζητούν μηχανολόγους μηχανικούς για πρόσληψη στο άμεσο μέλλον (σε ποσοστό περίπου 30% αυτών). Ακολουθεί, με βραχεία κεφαλή, η αναζήτηση οικονομολόγων (29%), και έπονται τα στελέχη πωλήσεων και μάρκετινγκ (15%).
Μάλιστα σήμερα, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, πολλά διευθυντικά στελέχη, είναι Μηχανολόγοι Μηχανικοί.
Η δρομολόγηση και εκτέλεση σημαντικών έργων στην περιφέρεια, και οι σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας αναμένεται να ενισχύσουν την ήδη έντονη ζήτηση για μηχανολόγους μηχανικούς.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού εμφανίζεται να είναι σε έλλειψη, αφού το 11% των επιχειρήσεων διαπιστώνει έλλειψη αυτής της ειδικότητας στην περιφέρειά τους.
Τέλος στην μελέτη παρουσιάζονται και κάποιες νέες ανερχόμενες ειδικότητες που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση σε σχέση µε προηγούμενες έρευνες του ΣΕΒ, όπως είναι η διαχείριση της ποιότητας, η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, και η διαχείριση των αποθεματικών και των προμηθειών, καθώς και η διακίνηση και η μεταφορά των προϊόντων.
Ο κύκλος σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής, με την μελέτη των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης επιχειρήσεων και την παροχή μαθημάτων, όπως είναι η Διοίκηση Ποιότητας, η Εφοδιαστική, το Παίγνιο Επιχειρήσεων, τα Στοιχεία Εργονομίας, η Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας κ.α. καλύπτει απόλυτα αυτή την επαγγελματική διάσταση και προοπτική.  
Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και την προσοχή σας και εύχομαι να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια του Ιδρύματος και τα 150 χρόνια της Σχολής με ακόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα και επισημότητα.