Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής με τίτλο «Κρατικός Προϋπολογισμός 2008»

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής με τίτλο «Κρατικός Προϋπολογισμός 2008»

Η κατάρτιση, υποβολή, συζήτηση και τελικά ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός.
Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.
Σ’ αυτή τη βάση, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008.
Του πρώτου Προϋπολογισμού που συντάσσεται μετά την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Στόχος του Προϋπολογισμού είναι η διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Η αξιοπιστία επίτευξης του στόχου, εν μέρει, βασίζεται και στην καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με τον Προϋπολογισμό του 2007 επιδιώχθηκε μεταξύ άλλων:
  • η μείωση του ελλείμματος,
  • η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους,
  • η μείωση της ανεργίας,
  • η ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης, και
  • η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Η πορεία επίτευξης αυτών των στόχων κρίνεται ικανοποιητική, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα αποκλίνουν οριακά από τις αρχικές προβλέψεις.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών και δράσεών της, κερδίζει το στοίχημα.
Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.
Αναγνωρίζονται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Η πρόσφατη φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.11.2007) το επιβεβαιώνει.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (10.12.2007) «οι ελληνικές αρχές ακολουθούν την κατάλληλη πολιτική περαιτέρω δημοσιονομικής εξυγίανσης».
Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, τονώνεται η απασχόληση και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ικανοποιητική εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007 δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν.
 
1. Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης της οικονομίας και του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας, αν και δε δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης, υπονομεύει τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
 
2. Ο πυρήνας του πληθωρισμού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας κάποιους μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και την ακαμψία σε ορισμένες αγορές προϊόντων και εργασίας.
 
3. Το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωσή του, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και να στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
 
4. Η ανεργία, παρά τη μείωση της, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους.
 
5. Το επίπεδο φτώχειας, παρά τη διαχρονική, σε απόλυτους όρους, βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, παραμένει υψηλό. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη μειωμένη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα.
 
6. Το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας παραμένει υψηλό.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ., πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2008, δείχνουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.
 
Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Βασικές επιδιώξεις αυτής της μεταρρύθμισης είναι
η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος,
η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,
η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης,
η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων, και
η αναδιάρθρωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.
  
Δεύτερον, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες πλέον εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,5% του ΑΕΠ (από 4,1% το 2007).
 
Τρίτον, διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.
Με τις αυξημένες δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις για την κοινωνική προστασία η κυβέρνηση της Ν.Δ. στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων.
  • Αυξάνεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.ΑΣ.),
  • ενισχύονται οι συντάξεις του ΟΓΑ,
  • αυξάνεται το κατώτατο επίδομα ανεργίας,
  • χορηγείται το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,
  • ξεκινά η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
Η σύσταση του Ταμείου αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό της φτώχειας.
Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας.
Αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμου ή νοικοκυριού με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
 
Τέταρτον, ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Η αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης και η απόδοση του  80% των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην περιφέρεια θα συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας.
 
Πέμπτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των Δημοσίων Οικονομικών.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Κρατικός Προϋπολογισμός συνοδεύεται από έκδοση που περιλαμβάνει την παρουσίασή του σε λειτουργίες και προγράμματα υπό τη μορφή του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Με τη νέα αυτή μορφή προϋπολογισμών καθίσταται ευκολότερη η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος του κάθε προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού, και ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
 
Έκτον, συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τις νέες πηγές ανάπτυξης.
Η επένδυση στη γνώση,
η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,
η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού, φιλικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους
αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 είναι ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004.
Είναι το επόμενο σταθερό βήμα στη μεγάλη προσπάθεια για μια υγιή και δυναμική οικονομία, για μια δίκαιη κοινωνία.
Είναι ένας Προϋπολογισμός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ευθύνης, συνέπειας και συνέχειας, αποτελεσματικότητας και προοπτικής.
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.