Δελτίο Τύπου για τη Σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής

Δελτίο Τύπου για τη Σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες εκπληρώνει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και δίνει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Η σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
Δεν αρκούν όμως μόνο οι μηχανισμοί εισοδηματικής υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια. Ειδικά όταν αυτοί λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργούν «παγίδες χρόνιας φτώχειας» και μεγάλης «εξάρτησης». Συνεπώς, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα πρέπει να συνδεθεί και να συνδυασθεί με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές υγείας και τις περιφερειακές πολιτικές με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την τόνωση της κοινωνικής κινητικότητας, την πρόσβαση όλων των δικαιούχων στους πόρους, στα δικαιώματα, στα αγαθά και στις υπηρεσίες, και την αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου μακροχρονίως.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κινείται προς αυτή την ορθή κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας σύνθετης, σφαιρικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της φτώχειας που εδράζεται στο τρίπτυχο ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή.»