Εισήγηση στο Σχέδιο Νόμου «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

Εισήγηση στο Σχέδιο Νόμου «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαμβάνω για πρώτη φορά το λόγο στην Εθνική Αντιπροσωπεία με ευθύνη απέναντι στους πολίτες του Νομού Φθιώτιδας, απέναντι σε όλους τους πολίτες της χώρας και σεβασμό προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της οικονομίας ήταν και είναι η βέλτιστη ικανοποίηση των αιτημάτων της ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας μας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
Η Κυβέρνηση από το 2004 για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζει μια συγκροτημένη πολιτική, πολιτική νοικοκυρέματος στα δημόσια οικονομικά και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων στο σύνολο της οικονομίας.
Κύρια πλέον επιδίωξη στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών έως το 2010.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου βασικός άξονας πολιτικής είναι η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης και η συνέχιση της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της νόμιμης παραοικονομίας. Το σχέδιο νόμου, που συζητάμε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ακριβώς αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φοροδιαφυγή έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Υπονομεύει κάθε προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, υποδαυλίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, δημιουργεί συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού στην οικονομία, θίγει βασικά θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, θίγει ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας, υποσκάπτει το ρόλο του κοινωνικού κράτους, ροκανίζει την κοινωνική συνοχή.
Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που καμμία χώρα σε διεθνές επίπεδο δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Η ίδια η φύση του φόρου, που αποτελεί για το φορολογούμενο υποχρεωτική μονομερή μεταβίβαση πόρων προς το κράτος χωρίς άμεσο αντάλλαγμα ή αντίκρισμα, συντελεί σε αυτό. Παράλληλα, όμως, και σε κάθε προσπάθεια νομοθετικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής αναπτύσσονται νέοι τρόποι αποφυγής, εμφανίζονται νέες δίοδοι διαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι κυβερνήσεις θέτουν τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ως έναν κεντρικό στόχο της πολιτικής τους.
Τα αποτελέσματα, όμως, αυτών των προσπαθειών στη χώρα μας δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Μελέτες και αναλύσεις συγκλίνουν στους λόγους για τους οποίους έχουμε τόσο υψηλή φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και άρνηση πληρωμής, ακόμη και βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών.
Κωδικοποιημένα αυτοί είναι, οι ιστορικά πολύ υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, το πολύπλοκο και δαιδαλώδες, κυρίως, λόγω της πολυνομίας, φορολογικό σύστημα, η χαμηλή παραγωγικότητα, και διαφθορά σε ορισμένες περιπτώσεις, των ελεγκτικών μηχανισμών, η μη αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία των φοροφυγάδων, ο μεγάλος αριθμός των αυτοαπασχολούμενων, η απουσία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο πολίτης φοροδιαφεύγει, όταν αισθάνεται ότι δεν του παρέχονται οι υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει, αλλά και όταν, πολλοί άλλοι φοροδιαφεύγουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής απαιτεί την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης που σχεδιάζει η Κυβέρνηση, με την απλοποίηση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του, τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης στους πολίτες.
Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται με συστηματικό τρόπο να συμπληρώσει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης και περιορισμού του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Με το σχέδιο νόμου γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και των φορολογικών οργάνων, όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, την εμπέδωση κλίματος διαφάνειας και σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ φορολογουμένων και φορολογούσας αρχής και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Θα ήθελα να αναφέρω κωδικοποιημένα τις πιο σημαντικές διατάξεις, κατά την άποψή μου, οι οποίες εισάγονται με αυτό το νομοσχέδιο. Με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του προβλήματος της φοροδιαφυγής. Στο Συμβούλιο, συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.
Σε άλλες διατάξεις επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας των φορολογικών ελέγχων και η παροχή κινήτρων για την εθελοντική συμμόρφωση των φορολογουμένων. Επίσης, περιλαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νέους επιτηδευματίες και κίνητρα στους φορολογούμενους, για τη συνεργασία τους στην αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς, σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Επιπλέον παρέχονται κίνητρα στους φορολογούμενους για τη λήψη φορολογικών στοιχείων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η φοροδιαφυγή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στη σύσταση ομάδας επιστημονικής τεκμηρίωσης, σε θέματα φορολογικής πολιτικής.
Επίσης, θεωρώ ιδιαίτερα θετικές τις ρυθμίσεις, σχετικά με την αξιολόγηση των φορολογικών ελεγκτών, τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην κεντρική υπηρεσία για την παρακολούθηση των χρεών στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και την υποβολή ετήσιας έκθεσης στη Βουλή με τον απολογισμό του ελεγκτικού έργου και τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν θεωρεί ότι μ’ ένα νομοσχέδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί το νοσηρό φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική, με συμμέτοχο την κοινωνία. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται ένα αποφασιστικό, ένα σημαντικό, ένα μεγάλο βήμα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Με αυτές τις σκέψεις, καλώ όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουμε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.